https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg Liên minh Châu Âu tài trợ dự án cho ngành Du lịch Việt Nam

Liên minh Châu Âu tài trợ dự án cho ngành Du lịch Việt Nam

by admin

Liên minh Châu Âu tài trợ dự án cho ngành Du lịch Việt Nam

by admin

by admin

Liên minh Châu Âu tài trợ dự án DỰ ÁN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔNG THỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH VIỆT NAM 2022-2026 (Developing an Inclusive Tourism Recovery Plan for Viet Nam Tourism 2022-2026).

[08:30-12:00; 19.07.2022] Dự án tổ chức: Hội thảo trực tuyến KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHỤC HỒI và PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM.

Dự án EU - Xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển bền vững DLVN
Dự án EU - Xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển bền vững DLVN
Dự án EU – Xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi và phát triển bền vững DLVN

Đăng ký tham gia hội thảo qua đường link: https://bit.ly/APW_DANG-KY.


Thông tin đăng ký gồm:

  • Họ tên;
  • Đơn vị công tác;
  • Chức vụ;
  • Điện thoại di động;
  • Email;
  • Câu hỏi cho diễn giả và chương trình (nếu có).


Đường link tham dự hội thảo sẽ được gửi tới quý vị sau khi BTC nhận được đăng ký.

#EUproject #ActionPlanWorkshop #ITRP #VietnamTourism #InclusiveRecoveryPlan

Top