LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

by admin

Công ty ATM ASIA tập trung phát triển các lĩnh vực chính sau:

  • Tư vấn đầu tư mới, cải tạo/nâng cấp.
  • Tư vấn tổ chức quản lý vận hành. Tư vấn kinh doanh & marketing. Tư vấn xây dựng nhận diện thương hiệu. Tư vấn phát triển sản phẩm dịch vụ.
  • Đào tạo định hướng nghềvà đào tạo hội nhập doanh nghiệp. Đào tạo nghề và nghiệp vụ quản lý theo VTOS, đào tạo các kỹ năng mềm.
  • Xây dựng mẫu biểu (FORM) quản lý vận hành. Xây dựng quy trình tiêu chuẩn làm việc (SOP). Xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI).
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn trên các trang mạng.
  • Tư vấn mua bán khách sạn chuyên sâu.

Top