LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

by admin

Công ty ATM ASIA tập trung phát triển các lĩnh vực chính sau:

  • Tư vấn đầu tư
  • Tư vấn quản lý
  • Đào tạo nghề và kỹ năng quản lý
  • Xây dựng mẫu biểu( FORM), tiêu chuẩn kỹ năng nghề(SOP), chỉ số đánh giá thực hiện công việc ( KPI)
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh khách sạn trên các trang mạng
  • Tư vấn mua bán khách sạn

atm asia logo

Top