Tư vấn Quản trị doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long

by admin

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long

by admin

by admin

Bộ KH&ĐT hỗ trợ SMEs

Ngày 27 và 29/10/2023 tại Công ty TNHH MINSUN và Công ty Thức ăn Chăn nuôi PUTIN tỉnh Vĩnh Long. đã diễn ra hoạt động tư vấn thực chiến về Quản trị doanh nghiệp. Hoạt động tư vấn nằm trong khuôn khổ hỗ trợ SMEs của Bộ KH&ĐT. Các hoạt động được tổ chức bởi TAC miền Nam. Đơn vị thực hiện DVL EDU đã phối hợp với Hiệp hội DN địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp.

Tư vấn thực chiến Quản trị doanh nghiệp – giúp doanh nghiệp tìm giải pháp hiệu quả

Chuyên gia của Bộ KH&ĐT đã thực chiến tại từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp được chuyên gia tư vấn cố vấn tại doanh nghiệp. Các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được ưu tiên giải quyết. Các hoạt động đà tạo để giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đã được lồng ghép.

#Tư_vấn_Quản_trị_doanh_ nghiệp.

Top