https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg Sự phục hồi của ngành kinh tế du lịch qua bức tranh đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2023.

Sự phục hồi của ngành kinh tế du lịch qua bức tranh đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2023.

by admin

Sự phục hồi của ngành kinh tế du lịch qua bức tranh đăng ký doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2023.

by admin

by admin

Khai sinh, khai tử, tạm ngưng và hoạt động trở lại của Doanh nghiệp Việt nam đang có khoảng cách lớn.

Theo số liệu 2 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động cao hơn gần 1,5 lần số doanh nghiệp mới và doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Trong đó, số doanh nghiệp Giải thể là hơn 3 nghìn doanh nghiệp, số tạm dừng hoạt động là hơn 48 nghìn trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chỉ có hơn 18 nghìn và đăng ký mới là hơn 19 nghìn.

Các doanh nghiệp mới ra đời và số quay trở lại hoạt động và ngay cả số đang hoạt động vẫn còn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, bức tranh kinh tế du lịch được phục hồi sẽ còn chậm trong bức tranh chung. Số lượng khách du lịch nội địa có vượt chỉ tiêu đó là dấu hiệu đáng mừng nhưng trong bối cảnh này hiệu quả kinh tế vẫn là bài toán làm nhiều mà thu nhập chả bao nhiêu do sức chi trả của khách thấp hơn rất nhiều so với trước đây.

Trần Xuân Mới

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Top