https://atm-asia.com/wp-content/uploads/2022/03/NewLogoATMASIA-1.jpg 4 𝐭𝐫𝐮̣ cột 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀?

4 𝐭𝐫𝐮̣ cột 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀?

by admin

4 𝐭𝐫𝐮̣ cột 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐠𝐢̀?

by admin

by admin

Để kinh doanh một khách sạn thành công thì cần 4 trụ cột sau phải vững chắc. Đọc thêm sách: Đầu tư và Kinh doanh khách sạn hiệu quả của tác giả Trần Xuân Mới.

  • 1. Đầu tư Cơ sở vật chất tốt (trên chuẩn tối thiểu)
  • 2. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực (chuyên nghiệp, thân thiện)
  • 3. Áp dụng Hệ thống quy trình tiêu chuẩn làm việc, quản lý vận hành bài bản.
  • 4. Chiến lược kinh doanh và marketing linh hoạt

Trong khuôn khổ bài viết này http://atm-asia.com xin chia sẻ KHUNG NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC KINH DOANH & MARKETING.

Bắt đầu để xây dựng Chiến lược kinh doanh và marketing từ đâu và như thế nào?. Nội dung tài liệu Chiến lược kinh doanh và marketing (Sales & Marketing Strategy) gồm những gì?. Tại sao lại cần thông tin đó?. Làm sao để có thông tin đó?. Chưa nói đến chuyện làm sao để kiểm chứng thông tin và phân tích nó.

Khung nội dung của tài liệu Sales & Marketing Strategy tại link sẽ cung cấp cho bạn bức tranh tổng thể rất hữu ích.

mk: atm-asia.com

Facebook Fanpage: http://www.facebook.com/ATMASIACO

Top