Tìm kiếm

+
Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ nhà hàng và kỹ năng Sale & Marketing Online
Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ nhà hàng và kỹ năng Sale & Marketing Online do Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với ATM ASIA tổ chức thực hiện miễn phí cho các Khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh trong quá trình đào tạo: